New book: Russia’s Capitalist Realism: Tolstoy, Dostoevsky, and Chekhov by Vadim Shneyder

Freshly published in October 2020: Vadim Shneyder’s new book Russia’s Capitalist Realism: Tolstoy, Dostoevsky, and Chekhov (Northwestern University Press).

View Publication

Interview on Bloggers Karamazov